skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEFICITUL BUGETAR ŞI IMPACTUL LUI ASUPRA DATORIEI PUBLICE PRIN PRISMA POLITICII FISCALE

Manole, Tatiana ; Bîrcă, Mihaela

Revista Univers Strategic, 2018, Vol.VIII(36), pp.90-107

ISSN: 2067-7464 ; E-ISSN: 2068-1682

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bîrcă, Mihaela
  2. Manole, Tatiana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...