skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Male xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between HIV stage and psychomotor speed neurocognitive score at a Kenyan sub-county hospital

Kinuthia, Rachael N ; Gakinya, Benson N ; Thigiti, Joseph M

African journal of primary health care & family medicine, 31 August 2016, Vol.8(1), pp.e1-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2071-2936 ; PMID: 27608675 Version:1 ; DOI: 10.4102/phcfm.v8i1.1061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between gender and psychomotor performance of children in Belém, Brazil

Heumann, Sabine

Ciência & Saúde Coletiva, Aug 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14138123 ; E-ISSN: 16784561 ; DOI: 10.1590/1413-81232018238.13202016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative performance of the two hands in simple and choice reaction time tasks

Nisiyama, M ; Ribeiro-Do-Valle, L E

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, January 2014, Vol.47(1), pp.80-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 24345871 Version:1 ; DOI: 10.1590/1414-431X20132932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural control assessment in students with normal hearing and sensorineural hearing loss

Melo, Renato de Souza ; Lemos, Andrea ; Macky, Carla Fabiana Da Silva Toscano ; Raposo, Maria Cristina Falcão ; Ferraz, Karla Mônica

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 01 August 2015, Vol.81(4), pp.431-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1808-8686 ; E-ISSN: 1808-8686 ; DOI: 10.1016/j.bjorl.2014.08.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perímetro de cintura como mediador da influência da maturação biológica no desempenho de coordenação motora em crianças.
Waist circumference as a mediator of biological maturation effect on the motor coordination in children

Luz, Leonardo G O ; Seabra, André ; Padez, Cristina ; Duarte, João P ; Rebelo-Gonçalves, Ricardo ; Valente-Dos-Santos, João ; Luz, Tatiana D D ; Carmo, Bruno C M ; Coelho-E-Silva, Manuel

Revista paulista de pediatria : orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo, September 2016, Vol.34(3), pp.352-8

E-ISSN: 1984-0462 ; PMID: 26972616 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.rpped.2016.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferraz, Karla Mônica
  2. Rebelo-Gonçalves, Ricardo
  3. Melo, Renato de Souza
  4. Luz, Tatiana D D
  5. Silva, Mariane Lopes Da

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...