skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Robot navigation xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SLAM con mediciones angulares: método por triangulación estocástica

Munguía-Alcalá, Rodrigo Francisco ; Grau-Saldes, Antoni

Ingeniería, investigación y tecnología, 01 June 2013, Vol.14(2), pp.257-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1405-7743

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomous navigation strategy for robot swarms using local communication

Martínez Sarmiento, Fredy Hernán ; Acero Soto, Diego Mauricio ; Castiblanco Ortiz, Mariela

Tecnura, 01 January 2014, Vol.18(39), pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-921X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aprendizagem por imitação através de mapeamento Visuomotor baseado em imagens omnidirecionais

Vassallo, Raquel Frizera ; Santos-Victor, José Alberto ; Schneebeli, Hans Jörg Andreas

Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica, 01 March 2007, Vol.18(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0103-1759 ; DOI: 10.1590/S0103-17592007000100001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...