skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The viability of using the Witwatersrand gold mine tailings for brickmaking

Malatse, M ; Ndlovu, S

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 01 April 2015, Vol.115(4), pp.321-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2411-9717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SUBSTITUIÇÃO DE AREIA POR MAGNETITA NA FORMULAÇÃO DO CONCRETO

Silva, André ; Silva, Elenice

Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, Jul-Sep 2016, Vol.13(3), pp.265-269

ISSN: 21761515 ; E-ISSN: 21761523 ; DOI: 10.4322/2176-1523.1022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the application of residue from burned biomass in mortars

Gemelli, Enori ; Cruz, Arthur Adelino de Freitas ; Camargo, Nelson Heriberto Almeida

Materials Research, 01 December 2004, Vol.7(4), pp.545-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5373 ; DOI: 10.1590/S1516-14392004000400007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOVA LIGA Fe-C-Mn-Si-Cr PARA ROLAMENTOS: CURVAS DE REVENIMENTO E FRAGILIZAÇÃO DA MARTENSITA REVENIDA

Marcomini, José ; Goldenstein, Hélio

Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, Oct-Dec 2012, Vol.9(4), pp.324-329

ISSN: 21761515 ; E-ISSN: 21761523 ; DOI: 10.4322/tmm.2012.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...