skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Between Conformity and Resistance : Essays on Politics, Culture, and the State
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Conformity and Resistance : Essays on Politics, Culture, and the State

Chauí, Marilena; Conde, Maite

E-ISBN: 9780230118492 E-ISBN: 0230118496 DOI: 10.1057/9780230118492 ISBN: 9780230109001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. Palgrave Connect  (1)
  3. Dawsonera  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Conde, Maite
  2. Chauí, Marilena De Souza
  3. Chaui, Marilena De Souza
  4. Chauí, Marilena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...