skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A territorial audiovisual sector in a Europe "without borders"?

Palmeiro Pinheiro, Jose Luis

Lusotopie, 2008, Vol.15(2), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1257-0273

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Palmeiro Pinheiro, Jose Luis
  2. Pinheiro, Jose Luis Palmeiro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...