skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acesso à informação e ao tratamento de dados pessoais pelo Poder Público

Maia, Manuela

Informação & Sociedade, 2019, Vol.29(1)

ISSN: 01040146 ; E-ISSN: 18094783 ; DOI: 10.22478/ufpb.1809-4783.2019v29n1.44485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Acordo de Escazú e o acesso à informação ambiental no Brasil

Érica Bezerra Queiroz Ribeiro

Revista de Direito Internacional, 2018, Vol.15(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2236997X ; E-ISSN: 22371036 ; DOI: 10.5102/rdi.v15i3.5746

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...