skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘To Canada with Love’: Satchel Paige and Baseball Diplomacy

Spivey, Donald

The International Journal of the History of Sport, 17 September 2014, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.958662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Football and the Emergence of Modern Soccer, c. 1840–1880

Collins, Tony

The International Journal of the History of Sport, 29 May 2015, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2015.1042868

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of managing a World Heritage Site: the complex case of Hadrian’s Wall

Bell, Victoria Rewcastle

Leisure Studies, 01 April 2013, Vol.32(2), p.115-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4367 ; E-ISSN: 1466-4496 ; DOI: 10.1080/02614367.2012.684396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Health Risks of Doping during the Cold War: A Comparative Analysis of the Two Sides of the Iron Curtain

Hunt, Thomas M. ; Dimeo, Paul ; Hemme, Florian ; Mueller, Anne

The International Journal of the History of Sport, 11 June 2014, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.922959

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spivey, D
  2. Mueller, Anne
  3. Collins, T
  4. Bell, V.R.
  5. Bell, Vr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...