skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Três caminhos para a democracia radical

Chatterjee, Partha

Lua Nova: Revista de Cultura e Política, January 2013, Issue 89, pp.169-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0175 ; DOI: 10.1590/S0102-64452013000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELHI LECTURE¹ LA POLÍTICA DE LOS GOBERNADOS

Chatterjee, Partha ; Chaves, Margarita ; Hoyos, Juan Felipe

Revista Colombiana de Antropología, 01 December 2011, Vol.47(2), pp.199-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0486-6525

Toàn văn sẵn có

3
Colonialismo, modernidade e política
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colonialismo, modernidade e política

Chatterjee, Partha

ISBN: 9788523203146 ; ISBN: 8523203141 ; E-ISBN: 9788523217280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...