skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of botulinum toxin type a in the bladder wall of children with neurogenic bladder dysfunction: a comparison of histological features before and after injections
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of botulinum toxin type a in the bladder wall of children with neurogenic bladder dysfunction: a comparison of histological features before and after injections

Pascali, MP ; Mosiello, G ; Boldrini, R ; Salsano, Ml ; Castelli, E ; De Gennaro, M

International braz j urol, 12/2011, Vol.37(6), pp.800-801 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1677-5538 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1677-55382011000600031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Typing class I HLA-A gene using a nested PCR-RFLP procedure

Castelli, E C ; Gil, D S ; Veiga, L C S ; De Camargo, J L V

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, June 2005, Vol.38(6), pp.837-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; PMID: 15933776 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Storey, Dj
  2. Gil, D S
  3. Leeser, D.B.
  4. E Castelli
  5. Castelli, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...