skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Mortality xóa Ngôn ngữ: Polish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunogenicity of recombinant BCGs expressing predicted antigenic epitopes of bovine viral diarrhea virus E2 gene

Liu, Dongxu ; Lu, Huijun ; Shi, Kun ; Su, Fengyan ; Li, Jianming ; Du, Rui

Research in Veterinary Science, October 2014, Vol.97(2), pp.430-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-5288 ; E-ISSN: 1532-2661 ; DOI: 10.1016/j.rvsc.2014.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socioeconomic inequalities in mortality due to all causes in the working age population of Poland in 2002 and 2011

Małgorzata Pikala ; Irena Maniecka-Bryła

Medycyna Pracy, 01 December 2017, Vol.68(6), pp.771-778 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0465-5893 ; E-ISSN: 2353-1339 ; DOI: 10.13075/mp.5893.00543

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maniecka-Bryła, I.
  2. Lu, Huijun
  3. Shi, Kun
  4. Liu, Dongxu
  5. Su, Fengyan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...