skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengths and Limitations of Period Estimation Methods for Circadian Data

Zielinski, Tomasz ; Moore, Anne M ; Troup, Eilidh ; Halliday, Karen J ; Millar, Andrew J; Yamazaki, Shin (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0096462 ; PMCID: 4014635 ; PMID: 24809473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Troup, E.
  2. Zielinski, Tomasz
  3. Moore, Anne M.
  4. Moore, Anne
  5. Millar, Andrew J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...