skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zawartość ołowiu, kadmu, miedzi i cynku we włosach dzieci szkolnych z wybranych terenów wiejskich Lubelszczyzny.
Content of lead, cadmium,copper and zinc in hair of school children from selected rural areas in greater Lublin

Zaborowska, W ; Wierciński, J

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 1997, Vol.48(4), pp.337-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 9562802 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oznaczanie ołowiu, kadmu, miedzi i cynku we włosach dzieci Lublina jako próba oceny zanieczyszczenia srodowiska.
Determination of lead, cadmium, copper and zinc in hair of children from Lublin as a test of environmental pollution

Zaborowska, W ; Wierciński, J

Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 1996, Vol.47(2), pp.217-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-7715 ; PMID: 9064744 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zaborowska, W
  2. Wierciński, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...