skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asymilacja obcojezycznych dzieci szkolnych przez pruska szkole powszechna - po 1880

Heinemann, Manfred

Acta Universitatis Nicolai Copernici, 1990, pp.76-92

ISSN: 0208-5321 ; ISSN: 0860-1232 ; ISSN: 1428-4960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Heinemann, Manfred

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...