skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harm reduction coming of age: A summary of the ‘18th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm’—Warsaw, Poland: 13–17 May 2007

Moskalewicz, Jacek ; Barrett, Damon ; Bujalski, Michal ; Dąbrowska, Katarzyna ; Klingemann, Harald ; Klingemann, Justyna ; Malczewski, Artur ; Struzik, Marta

International Journal of Drug Policy, 2007, Vol.18(6), pp.503-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-3959 ; DOI: 10.1016/j.drugpo.2007.10.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barrett, Damon
  2. Bujalski, Michal
  3. Dabrowska, K
  4. Malczewski, Artur
  5. Bujalski, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...