skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

System informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej podstawa strategii rozwoju regionalnego
Information system on agricultural production area as a basis for regional development strategy

Stuczynski , T. ; Kukula , S. ; Jadczyszyn , J. ; Zaliwski , A. ; Fedorowicz-Jackowski , W. ; Bielecka , E. ; Kukla , H.

International Conference: Regional Changes of Agricultural Structure and Rural Areas with Regard to Integration with European Union, Krakow (Poland), 7-8 Dec 2000, 2001, Issue no.4, Issue 4, pp.109-127

ISSN: 0032-5547

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kukla , H.
  2. Jadczyszyn , J.
  3. Fedorowicz-Jackowski , W.
  4. Kukula , S.
  5. Zaliwski , A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...