skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and Hasidism: A "Non-Sectarian" Perspective

Wodziński, Marcin

Jewish History, 1 December 2013, Vol.27(2/4), pp.399-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0334701X ; E-ISSN: 15728579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morality and Method in the Work of Barrington Moore

Smith, Dennis

Theory and Society, 1 March 1984, Vol.13(2), pp.151-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03042421 ; E-ISSN: 15737853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...