skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Beginnings of Beshtian Hasidism in Poland

Doktór, Jan

Shofar, 2011, Vol.29(3), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08828539 ; E-ISSN: 15345165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and Hasidism: A "Non-Sectarian" Perspective

Wodziński, Marcin

Jewish History, 1 December 2013, Vol.27(2/4), pp.399-434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0334701X ; E-ISSN: 15728579

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology after the Holocaust

Bauman, Zygmunt

The British Journal of Sociology, 1 December 1988, Vol.39(4), pp.469-497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/590497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wodziński, M.
  2. Wodziński, Marcin
  3. Bauman, Zygmunt,
  4. Zygmunt Bauman
  5. Bauman, Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...