skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

№004: What future for out-of-area operations after Afghanistan?

Chappell, Gareth

PISM Policy Papers

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AFGAŃSKI RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ – TŁO POLITYCZNE I OCENA FUNKCJONOWANIA

Krzyżanowski, Marcin

Przegląd Geopolityczny, 2016, Issue 16, pp.26-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO W TRAKCIE MISJI ISAF W AFGANISTANIE

Machniak, Arkadiusz

Przegląd Geopolityczny, 2016, Issue 17, pp.157-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

4
Misja policyjna UE w Afganistanie : niejednoznaczne wyniki.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misja policyjna UE w Afganistanie : niejednoznaczne wyniki.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2518-4 ; Series ISSN: 1831-0923 ; DOI: 10.2865/273899

Toàn văn sẵn có

5
Misja policyjna UE w Afganistanie niejednoznaczne wyniki.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misja policyjna UE w Afganistanie niejednoznaczne wyniki.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2522-1 ; Series ISSN: 1977-5768 ; DOI: 10.2865/593470

Toàn văn sẵn có

6
Misja policyjna UE w Afganistanie niejednoznaczne wyniki.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misja policyjna UE w Afganistanie niejednoznaczne wyniki.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2500-9 ; Series ISSN: 1977-5768 ; DOI: 10.2865/461070

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oblicza wojny w kontekście teorii mediów Marshalla McLuhana

Tomanek, Krzysztof

Adeptus, 2017, Issue 10

E-ISSN: 23000783 ; DOI: 10.11649/a.1511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATAKI „GREEN-ON-BLUE” PODCZAS MISJI ISAF W AFGANISTANIE

Danielewicz, Krzysztof

Przegląd Geopolityczny, 2017, Issue 21, pp.136-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2080-8836 ; E-ISSN: 2392-067X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...