skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pamieć a uzaleznienia lekowe: rola kalcyneuryny i hipokampa.
Memory processes and addiction: involvement of the calcineurin signaling pathway

Biała, Grazyna

Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 2007, Vol.61, pp.199-203 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1732-2693 ; PMID: 17507867 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biała, Grazyna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...