skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DYNAMIC INFORMATION SYSTEMS TO MANAGE DATA SCHOOLS

Lavrincík, Jan

Journal of Technology and Information Education, Jan 2010, Vol.2(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803537X ; E-ISSN: 18036805

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet based geoinformation system about former mine buildings on the example of the "Julia" hard coal mine in Walbrzych

Blachowski, Jan ; Nowacka, Anna

Mining Science, 2011, Vol.133(40), p.35–47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23009586 ; E-ISSN: 23535423

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the rock mineral deposits geoinformation system - assumptions

Blachowski, Jan ; Górniak-Zimroz, Justyna ; Jurdziak, Leszek ; Kawalec, Witold ; Pactwa, Katarzyna ; Specylak-Skrzypecka, Joanna ; Ślusarczyk, Grażyna

Mining Science, 2011, Vol.132(Special Issue 39), p.23–34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23009586 ; E-ISSN: 23535423

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blachowski, Jan
  2. Nowacka, Anna
  3. Pactwa, Katarzyna
  4. Lavrincík, Jan
  5. Specylak-Skrzypecka, Joanna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...