skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Technology Adoption xóa Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Adoption of Biological Control practices in Tomato Farms of Jiroft County Using Duration Analysis

Mohseen Adeli- Sardooei ; Babollah Hayati ; Hamid Sharifi

Rāhburdhā-yi tusi̒ah-i rūstāyī, 01 November 2015, Vol.2(3), pp.351-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2383-2657 ; E-ISSN: 2383-1995 ; DOI: 10.22048/rdsj.2016.13614

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The study of Supervisors and Work Group Effect on the Model of Hospital Information System Acceptance

J Tabibi ; AA Farhangi ; AA Nasiripour ; R Baradaran Kazemzadeh ; P Ebrahimi

مدیریت سلامت, 01 January 2013, Vol.15(50), p.5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1200 ; E-ISSN: 2008-1219

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Socioeconomic Factors Affecting theAdoption of Modern Conservation Tillage Technologies in Darab Region (Multinomial Logit Model Approach)

S. Erfanifar ; M. Zibaei ; M. Kasraei

Agricultural Economics & Development, 01 May 2015, pp.197-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4722 ; E-ISSN: 2423-3951

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of Supervisors and Work Group on Hospital Information System Acceptance Model

J Tabibi ; AA Farhangi ; AA Nasiripour ; R Baradaran Kazemzadeh ; P Ebrahimi

مدیریت سلامت, 01 January 2013, Vol.15(50), pp.52-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1200 ; E-ISSN: 2008-1219

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. AA Farhangi
  2. J Tabibi
  3. AA Nasiripour
  4. P Ebrahimi
  5. R Baradaran Kazemzadeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...