skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Persian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Rights of Religious Minorities and Ransom in the Quran

Hassan Khakpour ; Elham Alsadat Sadat Hoseini

Āfāq-i Dīn, 01 January 2014, Vol.4(15), pp.117-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Minorities' culture and cultural rights under the Light of CESCR's General Comment NO.21

Mostafa Fazaeli ; Moosa Karami

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī, 01 October 2017, Vol.19(56), pp.9-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6116 ; DOI: 10.22054/QJPL.2017.11166.1262

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...