skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

تأثیر یک دوره آموزش بدمینتون بر جبران فعالیت‌های بنیادی در کودکان مبتلا به عقب‌ ماندگی حرکتی

Farnoosh Fotrousi ; Mahmoud Sheikh ; Rasoul Hemayattalab ; Davood Homanian

مجله پژوهش در علوم توانبخشی, 01 March 2018, Vol.13(3), pp.138-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-7519 ; E-ISSN: 2008-2606 ; DOI: 10.22122/jrrs.v13i3.2880

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mahmoud Sheikh
  2. Farnoosh Fotrousi
  3. Davood Homanian
  4. Rasoul Hemayattalab

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...