skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of emotional intelligence in increasing mental health of school principals

Saeed Farahbakhsh

Yafteh, 01 March 2012, Vol.13(4), pp.45-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1563-0773

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transparent principals in Religious Programs of Iranian TV

Mahdi Montazerghaem ; Bashir Motamedi

Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān, 01 June 2011, Vol.3(4), pp.23-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1847 ; E-ISSN: 2476-5058 ; DOI: 10.7508/ijcr.2010.12.002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership Effectiveness of Principals in Iran and India: Influence of Gender and Kind of SChool

G. Shams Mourkani

رویکردهای نوین آموزشی, 01 March 2010, Vol.5(1), pp.89-110

ISSN: 2423-6780 ; E-ISSN: 2476-3608

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining proper method of preliminary forecasting of mountain and forest roads using GIS

Nosratollah Raafatnia ; Omid Abdi ; Sha'Ban Shataee

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 01 September 2006, Vol.14(3), pp.257-244

ISSN: 1735-0883 ; E-ISSN: 2383-1146

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Omid Abdi
  2. Nosratollah Raafatnia
  3. Saeed Farahbakhsh
  4. Mahdi Montazerghaem
  5. Sha'Ban Shataee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...