skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdish Diaspora، Elites, Diaspora

Mohsen Dianat

Dulat/pizhūhī, 01 October 2018, Vol.4(15), pp.79-108

ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2018.9343

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interaction and Contradiction between Nationalism and Islamism after the Victory Islamic Revolution in Iran

Amir Masoud Shahramnia

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2013, Vol.2(5), pp.197-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of the Islamist Justice and Development Party of Turkey in the Fields of Domestic and Foreign Policies

Amir Hooshang Mirkooshesh ; Mohammad Mehdi Mazaheri

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2013, Vol.1(4), pp.161-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Time and Location in Formation of Environmental Understanding of the Current Shiite and Sunni Movements of the Middle East

Morad Kaviani Rad ; Soheila Abbas Poor Gomari

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2015, Vol.3(12), pp.115-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main Components of Iran-Syrian Security Relations

Reza Simbar ; Roohollah Ghasemian

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2014, Vol.3(9), pp.143-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Government and Gülenism: Non-democratic Political Dimensions of the Gülen Movement

Aliashraf Nazari ; Borhan Salimi

Dulat/pizhūhī, 01 April 2017, Vol.3(9), pp.157-193

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2017.9586.61

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incomplete Process of Nation - state Building and Growth Retardation of Regional Integration in the Persian Gulf

Vahid Sinaee

Dulat/pizhūhī, 01 April 2016, Vol.2(5), pp.29-62

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2016.4152

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2014  (2)
  2. 2014đến2014  (1)
  3. 2015đến2015  (1)
  4. 2016đến2017  (2)
  5. Sau 2017  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...