skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Information Management (PIM): an Introduction

Rasoul Zavaraqi ; Michael Safaie

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2012, Vol.27(4), pp.1053-1088 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Ergonomics of Iranian Digital Library Software’s: An Accessibility-Centered Survey

Saeideh Jahanghiri ; Yaghoub Norouzi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 June 2016, Vol.31(3), pp.823-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Safaie, M.
  2. Saeideh Jahanghiri
  3. Norouzi, Y.
  4. Yaghoub Norouzi
  5. Rasoul Zavaraqi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...