skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder

Hamed Fahimi ; Ahmad Ghotbi-Varzaneh ; Mehdi Yazdani

مجله پژوهش در علوم توانبخشی [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-7519 ; E-ISSN: 2008-2606 ; DOI: 10.22122/jrrs.v12i6.2773

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on Cognitive Emotion Regulation in Addict Patients in Yasuj

S Abbasi ; A Maredpour

Armaghane Danesh Bimonthly Journal, 01 July 2019, Vol.24(3), pp.526-539

ISSN: 1728-6514 ; E-ISSN: 1728-6514

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamed Fahimi
  2. S Abbasi
  3. A Maredpour
  4. Mehdi Yazdani
  5. Ahmad Ghotbi-Varzaneh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...