skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Groundwater travel time computation for two-layer islands/Calcul numerique du temps de transfert des eaux souterraines pour des iles a deux couches/Calculo del tiempo de transito en islas de dos capas/Tempo de transito das aguas subterraneas em ilhas constituidas em duas camadas.(Report)

Ketabchi, Hamed ; Mahmoodzadeh, Davood ; Ataie-Ashtiani, Behzad

Hydrogeology Journal, 2016, Vol.24(4), p.1045(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; DOI: 10.1007/s10040-015-1347-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...