skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Search Engines and Meta Search Engines\\\' Position by University of Isfahan Users Based on Rogers\\\' Diffusion of Innovation Theory

Maryam Akbari ; Mozafar Cheshme Sohrabi ; Ebrahim Afshar Zanjani

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2012, Vol.27(4), pp.961-984 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilizing mixed methods research in analyzing Iranian researchers’ informarion search behaviour in the Web and presenting current pattern

Maryam Asadi ; Najla Hariri

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 December 2015, Vol.31(1), pp.27-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Researchers’ Information Searching Behavior Based on Verbal/ Imagery Cognitive Styles on Web

Nadjla Hariri ; Maryam Asadi ; Fatemeh Nooshinfard

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2014, Vol.29(4), pp.1007-1036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies of emotional aspects of information search and retrieval on the Web: textresearch and scientific mapping

Marzieh Yari Zanganeh ; Nadjla Hariri ; Fahimeh Babalhavaeji

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 August 2016, Vol.31(4), pp.953-979 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing library services to the Net Generation

Nadia Haji Azizi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 April 2008, Vol.23(3), pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maryam Asadi
  2. Hariri, N.
  3. Asadi, M.
  4. Nadjla Hariri
  5. Nadia Haji Azizi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...