skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common Infectious Diseases Among the Hospitalized Elderly Patients

Mansooreh Momen Heravi ; Hasan Afzali ; Zahra Soleimani ; Moin Matin

Sālmand, 01 July 2011, Vol.6(2), pp.0-0 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-806X ; E-ISSN: 1735-806X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiologic Features of Admitted Patients with Infectious Diseases in Qom

Heydari A ; Riahin A.A ; Habibi Nejad H.A

Majallah-i dānishgāh-í ulūm-i pizishkī-i Qum, 01 January 2011, Vol.4(4), pp.54-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-7799 ; E-ISSN: 2008-1375

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of appropriate antibiotic administration by general practitioners at the emergency department of a teaching hospital in Sanandaj, Iran

Barari M ; Afrasiabian Sh ; Mohsenpour B ; Hajibagheri K ; Sheikhesmaili F

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1560-652X ; E-ISSN: 2345-4040

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Epidemiological Study of the Infectious Diseases of Older Adults Hospitalized in Hospitals Affiliated to Birjand University of Medical Sciences, in 2016

Khaironnesah Ramezanzadeh ; Gholamreza Sharifzadeh ; Mahbobeh Saljughi ; Mitra Moodi ; Azadeh Ibrahimzadeh

Sālmand, 01 September 2019, Vol.14(3), pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-806X ; E-ISSN: 1735-806X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiological Review of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic up to 15 March 2020

Jalal Karimi

Majallah-i dānishkadah-i pizishkī-i Iṣfahān. (Online), 01 March 2020, Vol.38(561), pp.14-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-7595 ; E-ISSN: 1735-854X ; DOI: 10.22122/jims.v38i561.12861

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rating Viral Infectious Diseases Websites Based on WHO and Silberg Criteria

R Vakili ; Mr Alibeyk ; F Rezaei Afkham ; S Khani

Journal of health administration, 01 July 2005, Vol.8(20), pp.15-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1200 ; E-ISSN: 2008-1219

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. S Khani
  2. Habibi Nejad H.A
  3. Khaironnesah Ramezanzadeh
  4. Habibi Nejad Ha
  5. Azadeh Ibrahimzadeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...