skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of US Foreign Policy for Iran’s Nuclear File with a Systemic Approach

Behrooz Daylamsalehi ; Gholamreza Saebi

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2017, Vol.6(21), pp.127-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140 ; DOI: 10.22054/QPSS.2017.11197.1321

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Query on the Soft Functionalism of Religion (With the case study of judicial system of USA)

Thomas Gutmann ; Seyed Bahman Khodadadi

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 July 2016, Vol.4(15), pp.75-97

ISSN: 2345-3575 ; DOI: 10.22054/JCLR.2016.4436

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elderly-Caring Service Pattern in USA Comparing With Iran

Fatemeh Shoaei ; Vahid Nejati

Sālmand, 01 April 2008, Vol.3(1), pp.68-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-806X ; E-ISSN: 1735-806X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory of Co-culture and Co-cultural Groups

Hasan Bashir ; Mohammad Reza Rohani

Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān, 01 August 2009, Vol.2(2), pp.97-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1847 ; E-ISSN: 2476-5058 ; DOI: 10.7508/ijcr.2009.06.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. English  (3)
 3. Chinese  (3)
 4. Portuguese  (3)
 5. Spanish  (3)
 6. Indonesian  (1)
 7. Arabic  (1)
 8. Italian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...