skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of ferrule configuration on the anti-fracture ability of fiber post-restored teeth

Zhang, Y Y ; Peng, M D ; Wang, Y N ; Li, Q

Journal of dentistry, January 2015, Vol.43(1), pp.117-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 25456614 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2014.10.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the thickness and nanomechanical properties of salivary pellicle formed on tooth enamel

Zhang, Y F ; Li, D Y ; Yu, J X ; He, H T

Journal of dentistry, December 2016, Vol.55, pp.99-104 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 27771252 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2016.10.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Yu, J X
  3. Li, D Y
  4. Li, Q.
  5. Wang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...