skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Study of The automobile consumer protection Act (2007)

Pantea Panahi Osanlou ; Hassan Badini

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Khuṣūṣī, 01 October 2012, Vol.1(1), pp.39-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-3583

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criminal, Civil and Disciplinary Responsibility of Violators of Fundamental Principles of Criminal Procedure

Zeinab Bagherinejad ; Rajab Goldoust Jouibari

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 January 2014, Vol.2(5), pp.73-92

ISSN: 2345-3575

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...