skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interaction and Contradiction between Nationalism and Islamism after the Victory Islamic Revolution in Iran

Amir Masoud Shahramnia

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2013, Vol.2(5), pp.197-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main Components of Iran-Syrian Security Relations

Reza Simbar ; Roohollah Ghasemian

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 July 2014, Vol.3(9), pp.143-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Time and Location in Formation of Environmental Understanding of the Current Shiite and Sunni Movements of the Middle East

Morad Kaviani Rad ; Soheila Abbas Poor Gomari

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2015, Vol.3(12), pp.115-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of the Islamist Justice and Development Party of Turkey in the Fields of Domestic and Foreign Policies

Amir Hooshang Mirkooshesh ; Mohammad Mehdi Mazaheri

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 April 2013, Vol.1(4), pp.161-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Turkish Government and Gülenism: Non-democratic Political Dimensions of the Gülen Movement

Aliashraf Nazari ; Borhan Salimi

Dulat/pizhūhī, 01 April 2017, Vol.3(9), pp.157-193

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2017.9586.61

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incomplete Process of Nation - state Building and Growth Retardation of Regional Integration in the Persian Gulf

Vahid Sinaee

Dulat/pizhūhī, 01 April 2016, Vol.2(5), pp.29-62

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2016.4152

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation-State Challenges in the Age of Globalization

Salman Sadeghi Zadeh

Dulat/pizhūhī, 01 July 2015, Vol.1(2), pp.90-100

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2015.1807

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nostalgia; legitimation and anti-legitimation in the Pahlavi state

Mojtaba Yavar

Dulat/pizhūhī, 01 January 2016, Vol.1(4), pp.81-117

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2016.3947

Toàn văn sẵn có

9
Dar bārah-i masʼalah-i millī
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dar bārah-i masʼalah-i millī

Sāzmān-I Paykār Dar Rāh-I Āzādī-I Tạbaqah-I Kārgar

Toàn văn không sẵn có

10
Āz̲arbāyjān dar junbish-i Mashrūtạh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Āz̲arbāyjān dar junbish-i Mashrūtạh

Bihrangī, Sạmad

Toàn văn không sẵn có

11
&#1571;&#1584;&#1585;&#1576;&#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1606; &#1608; &#1605;&#1587;&#1574;&#1604;&#1607; &#1605;&#1604;&#1609;<br>A&#772;z&#818;arba&#772;yja&#772;n va mas&#700;alah-i milli&#772;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

أذربايجان و مسئله ملى
Āz̲arbāyjān va masʼalah-i millī

Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā ; نابدل، علي رضا

Toàn văn không sẵn có

12
Dar pi&#772;ra&#772;mu&#772;n-i vaqa&#772;yi&#699;-i Gunb guza&#772;rish-i muqaddama&#772;ti&#772;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dar pīrāmūn-i vaqāyiʻ-i Gunb guzārish-i muqaddamātī

Sāzmān-I Chirīkʹhā-Yi Fadāʼī-I Khalq-I Īrān

Toàn văn không sẵn có

13
Chand nivishtah va shi&#699;r
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chand nivishtah va shiʻr

Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā

Toàn văn không sẵn có

14
Niga&#772;hi bar junbish-i na&#772;siyu&#772;na&#772;li&#772;sm-i 'Arab
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigāhi bar junbish-i nāsiyūnālīsm-i 'Arab

Ahṃad, {U005a}Iyā' Al-Din

Toàn văn không sẵn có

15
Guftgu&#772;'ha&#772;-yi ba&#772; milli&#772;'gira&#772;ya&#772;n
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guftgū'hā-yi bā millī'girāyān

Shīrāzī, Muhạmmad Al-Mahdī Al-Hụsaynī

Toàn văn không sẵn có

16
Na&#772;siyu&#772;na&#772;li&#772;sm, kumu&#772;ni&#772;sm, Ma&#772;rksi&#772;st-hu&#772;ma&#772;ni&#772;sm va inqila&#772;b-i A&#772;fri&#772;qa&#772; - A&#772;siya&#772;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nāsiyūnālīsm, kumūnīsm, Mārksīst-hūmānīsm va inqilāb-i Āfrīqā - Āsiyā

Dunayevskaya, Raya

Toàn văn không sẵn có

17
Media persian.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media persian.

Brookshaw, Dominic Parviz

E-ISBN 0748641017 ; E-ISBN 9780748641000 ; E-ISBN 9780748641017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (6)
 2. 1960đến1979  (1)
 3. 1980đến2010  (1)
 4. 2011đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (9)
 2. Bài báo  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nābdil, ʻalī Ri{U007a}Ā
 2. Bihrangī, Sạmad
 3. Somayeh Ahmadvand
 4. Reza Simbar
 5. Salman Sadeghi Zadeh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...