skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Rights of Religious Minorities and Ransom in the Quran

Hassan Khakpour ; Elham Alsadat Sadat Hoseini

Āfāq-i Dīn, 01 January 2014, Vol.4(15), pp.117-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic-cleansing of Myanmar's Muslims; Crimes against humanity or genocide?

Alireza Roostayie ; Alireza Arashpur

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 July 2016, Vol.4(15), pp.45-73

ISSN: 2345-3575 ; DOI: 10.22054/JCLR.2016.4435

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protection of Minorities' culture and cultural rights under the Light of CESCR's General Comment NO.21

Mostafa Fazaeli ; Moosa Karami

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i ̒Umūmī, 01 October 2017, Vol.19(56), pp.9-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6116 ; DOI: 10.22054/QJPL.2017.11166.1262

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intercultural Communication and Law, Education and Media Discourses

Saeid Reza Ameli ; Najmeh Mohammadkhani

Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān, 01 July 2009, Vol.1(4), pp.41-66

ISSN: 2008-1847 ; E-ISSN: 2476-5058 ; DOI: 10.7508/ijcr.2008.04.003

Toàn văn sẵn có

5
Media persian.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media persian.

Brookshaw, Dominic Parviz

E-ISBN 0748641017 ; E-ISBN 9780748641000 ; E-ISBN 9780748641017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moosa Karami
 2. Brookshaw, Dominic Parviz.
 3. Mostafa Fazaeli
 4. Alireza Arashpur
 5. Alireza Roostayie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...