skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health Promotion of Judicial System: a Case study on Intermediary

Gholamreza Zakersalehi ; Mehdi Rahmatifar

Faṣlnāmah-i Pizhūhish-i Huqūq-i Kiyfarī, 01 October 2012, Vol.1(1), pp.33-60

ISSN: 2345-3575

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanctions Policy Estimation of the US Congress in Post-JCPOA

Mostafa Delavarpour Aghdam ; Seyed Jalal Deghani Firoozabadi

Faṣlnāmah-i Pizhūhish/hā-yi Rāhburdī-i Siyāsat, 01 October 2018, Vol.7(26), pp.121-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6140 ; DOI: 10.22054/QPSS.2019.24985.1734

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prioritization of Factors Affecting the Delay or Inability to Repay Bank Facilities to Farmers

B. Maadanian ; A. Dourandish ; M. Ghorbani ; M.R. Kohansal

Agricultural Economics & Development, 01 March 2016, pp.272-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4722 ; E-ISSN: 2423-3951

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...