skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytocompatibility of pure metals and experimental binary titanium alloys for implant materials

Park, Yeong-Joon ; Song, Yo-Han ; An, Ji-Hae ; Song, Ho-Jun ; Anusavice, Kenneth J.

Journal of Dentistry, December 2013, Vol.41(12), pp.1251-1258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasibility of Heavy Metals Removal from Compost by Biosurfactant

Ghazaleh Jahanshah ; Iraj Nahvi ; Hanif Khodaverdee ; Morteza Barani ; Hossein Ghanavati ; Seyed Hamid Zarkesh

آب و فاضلاب, 01 October 2012, Vol.23(3), pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5936 ; E-ISSN: 2383-0905

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Ni and Pb on Chlorophyll Content and Metals Accumulation in Medicago Sativa

F. Amini ; M. R. Amirjani1

Tulīd va Farāvarī-i Maḥṣūlāt-i Zirā̒ī va Bāghī, 01 March 2013, Vol.2(6), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8517

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Heavy Metals Concentration and Sequential Extraction in Zahedan Compost

Safoora Javan ; Moslem Didehvar ; Rahimbakhsh Raisi ; Mohammad Abasiyan ; Somaye Ahmadi ; Roghayeh Noori

Muhandisī-i Bihdāsht-i Muḥīṭ, 01 March 2016, Vol.3(2), pp.81-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2383-3211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining Contamination of Heavy Metals in Edible Salts of Isfahan Market in 2011

H Pourgheysari ; M Moazeni ; A Ebrahimi ; A Khodabakhshi

Toloo-e-behdasht, 01 November 2015, Vol.14(4), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-5127 ; E-ISSN: 2538-1598

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of Heavy Metals Concentration of Fish (Liza abu) in Karoon River, Khouzestan Province

Mahboubeh Beheshti ; Abolfazl Askari Sari ; Mohammad Velayatzadeh

آب و فاضلاب, 01 October 2012, Vol.23(3), pp.125-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5936 ; E-ISSN: 2383-0905

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoremediation of petroleum hydrocarbon and heavy metals with using Catharanthus roseus

Mehri Askary Mehrabadi ; Fariba Amini ; Parisa Sabeti

Zīst/shināsī-i Giyāhī-i Īrān, 01 August 2014, Vol.6(21), pp.111-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-8264 ; E-ISSN: 2008-8264

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Some Rural Wastewater Refining Systems Considering Chemical Properties and Heavy Metals

Najme Yazdanpanah

Majallah-i āb va Khāk, 01 February 2016, Vol.29(2), pp.322-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4757 ; E-ISSN: 2423-396X ; DOI: 10.22067/jsw.v0i0.29481

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Nanofiltration Technology in Heavy Metals (Ni, Cu and Zn) Removal from Wastewater

Seyed Majid Daei Niaki ; Afshin Takdastan ; Mohammad Ali Zazouli ; Mohammad Seddigh Mortazavi

آب و فاضلاب, 01 March 2013, Vol.24(1), pp.125-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5936 ; E-ISSN: 2383-0905

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Different Heavy Metals on Physiological Traits of Saffron (Crocus sativus L.)

Majid Rostami ; Roya Karamian ; Zahra Joulaei

Zirā̒at va Fanāvarī-i Za̒farān, 01 August 2015, Vol.3(2), pp.83-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2383-1529 ; E-ISSN: 2383-2142 ; DOI: 10.22048/jsat.2015.10384

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Heavy Metals Accumulation in Different Tissues of Laboratory Rat

Sepideh Yeganeh Shali ; Ghasem Rahimi ; Leila Jahanban ; Salahedin Moradi ; Eisa Ebrahimi

Pizhūhish dar Bihdāsht-i Muḥīṭ, 01 August 2018, Vol.4(2), pp.94-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2423-5202 ; E-ISSN: 2423-5202 ; DOI: 10.22038/jreh.2018.32493.1223

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of toxic metals of cadmium and lead in the deciduous teeth of children

Khadijeh Pashmi ; Alireza Pourkhabbaz

Journal of Birjand University of Medical Sciences, 01 May 2012, Vol.19(1), pp.96-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2197 ; E-ISSN: 2423-6152

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy Metals Removal from Industrial Wastewater by Sand, Soil and Organic Matter

Mitra Mohammadi ; Amir Fotovat ; Gholamhosein Haghnia

آب و فاضلاب, 01 January 2010, Vol.20(4), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5936 ; E-ISSN: 2383-0905

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of Heavy Metals from Industrial Wastewater by Sheep Gut Waste

Seyed Hassan Zavvar Mousavi ; Azadeh Arjmandi

آب و فاضلاب, 01 March 2010, Vol.21(1), pp.63-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5936 ; E-ISSN: 2383-0905

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan

N. Namazi ; M.H. Salehi ; Mohammadi

Majallah-i āb va Khāk, 01 February 2016, Vol.29(1), pp.114-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4757 ; E-ISSN: 2423-396X ; DOI: 10.22067/jsw.v0i0.25786

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentration Assessment of Chromium and Arsenic Heavy Metals in Rivers Basins of Baft and Rabor Dams

M Malakootian ; Ar Mesdaghinia ; Y Soltaninejad

Toloo-e-behdasht, 01 May 2016, Vol.15(1), pp.51-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-5127 ; E-ISSN: 2538-1598

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Assessment of Heavy Metals Contamination in Soils and Selected Crops in Zanjan Urban and Industrial Regions

A. Afshari ; H. Khademi ; Sh. Ayoubi

Majallah-i āb va Khāk, 01 February 2016, Vol.29(1), pp.151-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-4757 ; E-ISSN: 2423-396X ; DOI: 10.22067/jsw.v0i0.27750

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals (cadmium, nickel, lead and zinc) in withdrawed parsley vegetable from some farms in Hamedan city

M Cheraghi ; A Ghobadi

Toloo-e-behdasht, 01 November 2014, Vol.13(4), pp.129-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-5127 ; E-ISSN: 2538-1598

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey the Effect of Pistachio Waste Composting Process with Different Treatments on Concentration of Heavy Metals

M Jalili ; A Ebrahimi ; H Karimi ; M Mokhtari

Toloo-e-behdasht, 01 September 2016, Vol.15(3), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-5127 ; E-ISSN: 2538-1598

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination assessment of heavy metals in the soils around Khouzestan Steel Company (KSC) (Ni, Mn, Pb, Fe, Zn, Cr)

Fatemeh Hormozi Nejad ; Fatemeh Rastmanesh ; Alireza Zarasvandi

Journal of Economic Geology, 01 February 2017, Vol.8(2), pp.415-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-7306 ; DOI: 10.22067/econg.v8i2.36862

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 523  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (289)
 2. Toàn văn trực tuyến (388)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến1999  (10)
 3. 2000đến2005  (39)
 4. 2006đến2011  (128)
 5. Sau 2011  (339)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (416)
 2. Khác  (101)
 3. Tài nguyên văn bản  (5)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mh Ehrampoush
 2. A Ebrahimi
 3. M Cheraghi
 4. Habibollah Younesi
 5. M Malakootian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...