skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Analysis of Persian Words Based on Format-Based Semantics

Rahele Gandomkar

̒Ilm-i Zabān, 01 April 2015, Vol.2(2), pp.117-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2423-7728 ; DOI: 10.22054/LS.2014.1084

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Primary Need of Man to Respect in the Quranic Perspective, Emphasizing Structural and Cognitive Semantics

Mahdi Safurayi ; Jafar Aligoli Firouzjai ; Alireza Qaeminia

Āfāq-i Dīn, 01 January 2018, Vol.8(31), pp.67-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252 ; DOI: 10.22054/RJQK.2018.36604.1788

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of semantic aspect of language in students of ordinary, integrated and special schools

Ali Ghorbani ; Atusa Rabiee

Shinavāyi/shināsi-i, 01 June 2012, Vol.21(2), pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-1936 ; E-ISSN: 2008-2657

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Paper: Development of the Semantic Aspect of Verbs in a Persian-Speaking Child: A Longitudinal Study

Marjan Taheri Oskouei ; Shahin Nematzadeh

Majallah-i ʻilmī-i ṭibb va tavānbakhshī, 01 July 2016, Vol.17(2), pp.106-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Semantic Foundations of Monotheism and Polytheism Proposed by Maturidism and Deobandism

Mahdi Farmaniyan ; Mohammad Allahnia Samakoosh

Pizhūhish/hā-yi Falsafī- Kalāmī, 01 November 2017, Vol.19(73), pp.108-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-9791 ; E-ISSN: 2538-2500 ; DOI: 10.22091/pfk.2017.870.1311

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Layers « shafaat» in the Quran

Mahdi Hasanzadeh ; Nasrollah Shameli ; Seyed Morteza Shahroudi

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ISSN: 2008-2681 ; E-ISSN: 2476-616X ; DOI: 10.22051/tqh.2018.11564.1335

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive Semantics of the Word "Azm" (determination) in the Holy Qurʼan

Zahra Sarfi ; Faathiyeh Fattahizadeh

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ISSN: 2008-2681 ; E-ISSN: 2476-616X ; DOI: 10.22051/tqh.2017.11922.1370

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of semantic field in Qur'anic Studies

Mehdi Lotfi

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ISSN: 2008-2681 ; E-ISSN: 2476-616X ; DOI: 10.22051/tqh.2016.2524

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics of Quran’s Words in Tafsir al-Mizan

Hossain Khakpour ; Maryam Bolourdi

Āfāq-i Dīn, 01 July 2015, Vol.6(21), pp.43-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252 ; DOI: 10.22054/RJQK.2015.3724

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero Morpheme

Azita Abbasi

̒Ilm-i Zabān, 01 April 2015, Vol.2(2), pp.13-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2423-7728 ; DOI: 10.22054/LS.2014.1078

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the Pattern of Michel Foucault's Discourse Analysis and Discussions of Semantics in Love Letters of Four Romantic Lyric Poems

Farzane Amirpour ; Maryam Rozatian

Textual Criticism of Persian Literature, 01 June 2018, Vol.10(2), pp.53-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-5486 ; E-ISSN: 2476-3268 ; DOI: 10.22108/rpll.2017.104295.1116

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of semantic aspect of language on reading comprehension in a 4-year-old child with autistic spectrum disorder and hyperlexia

Atusa Rabiee ; Zahra Shahrivar

Shinavāyi/shināsi-i, 01 December 2012, Vol.21(4), pp.94-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1735-1936 ; E-ISSN: 2008-2657

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semantics Field of “Patience” in Qur’an

Reza Amani ; Zahra Ebadi; Sedigheh Rezaei

Āfāq-i Dīn, 01 July 2016, Vol.7(25), pp.133-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252 ; DOI: 10.22054/RJQK.2016.7088

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantics of “Beneficence’’ in Quran

Zhila Bakhshi ; Alireza Dehghanpour

Āfāq-i Dīn, 01 April 2015, Vol.5(17), pp.61-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-9252

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Mental Spaces in News Stories of Iranian Newspapers

Masume Kheirabadi ; Reza Kheirabadi ; Hayat Ameri

̒Ilm-i Zabān, 01 July 2015, Vol.3(4), pp.155-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2423-7728 ; DOI: 10.22054/LS.2015.7287

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Information Architecture in ICD11: a Dynamic, Interactive, and Ontological Context

K Ebrahimi ; A Mahdavi ; M Shahi

Journal of health administration, 01 October 2011, Vol.14(45), pp.65-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1200 ; E-ISSN: 2008-1219

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic study of providence in the Holy Quran: Designing a conceptual framework for the counseling process

Hosein Eskandari ; Batool Sabzali ; Alireza Delafkar ; Mahin Sharifi

Faṣlnāmah-i Farhang Mushavirah va Ravān/Darmānī, 01 January 2018, Vol.8(32), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2345-6051 ; DOI: 10.22054/QCCPC.2018.24568.1591

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers

Shima Hosseinabadi ; Talieh Zarifian ; Robab Teymouri ; Enayatollah Bakhshi

Majallah-i ʻilmī-i ṭibb va tavānbakhshī, 01 September 2019, Vol.20(3), pp.256-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semantic Fields of Nahjulbalaqa Words

Nasrollah Shameli ; Arman Mohammadi Raygani

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

ISSN: 2008-2681 ; E-ISSN: 2476-616X ; DOI: 10.22051/tqh.2008.3489

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Semantics of Communication; Making Possible a Deeper Understanding of Relationship between Culture and Media

Hassan Bashir

Taḥqīqāt-i farhangī-i Īrān : faṣlʹnāmah-i ʻilmī, pizhūhishī-i Taḥqīqāt-i Farhangī-i Īrān [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2008-1847 ; E-ISSN: 2476-5058 ; DOI: 10.7508/ijcr.2008.03.006

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2008  (4)
 3. 2009đến2011  (3)
 4. 2012đến2016  (10)
 5. Sau 2016  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nasrollah Shameli
 2. Atusa Rabiee
 3. Hassan Bashir
 4. F Jamali
 5. Ebrahimi, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...