skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Language Policy Theory: Exploring Spolsky's Model in the Case of Iceland

Albury, Nathan John

Language Policy, November 2016, Vol.15(4), p.355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1007/s10993-015-9357-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we

Buxrud, Bjørnar ; Fangen, Katrine

Nations and Nationalism, October 2017, Vol.23(4), pp.770-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Political Research Quarterly, June 2017, Vol.70(2), pp.363-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912917695188

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When elites and outlaws do philanthropy: on the limits of private vices for public benefit

Kuldova, Tereza

Trends in Organized Crime, 2018, Vol.21(3), pp.295-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-4791 ; E-ISSN: 1936-4830 ; DOI: 10.1007/s12117-017-9323-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time and Exemplarity

Eriksen, Anne

Journal of Early Modern Studies, 2017, Vol.6, pp.183-204 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 22797149 ; DOI: 10.13128/JEMS-2279-7149-20394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Ex-Colony Travel: Paradise Discourse, Commemoration, and (Not Quite) Dark Tourism.(Report)

Korber, Lill - Ann

Scandinavian Studies, Winter, 2017, Vol.89(4), p.487(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-5637

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Huseby, R
  2. Buxrud, Bjørnar
  3. Lill-Ann Körber
  4. Angell, Kim
  5. Körber, L.-A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...