skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The widening gap between Malaysia's international tourism brand and domestic multicultural policy

Albury, Nathan John ; Ooi, Li Hsien

Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 02 September 2017, Vol.9(3), pp.318-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1940-7963 ; E-ISSN: 1940-7971 ; DOI: 10.1080/19407963.2017.1344245

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ooi, L.H.
  2. Albury, Nathan John
  3. Ooi, Li Hsien
  4. Albury, N.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...