skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME DE TRAITEMENT/ACCES LOCAL ET DE REPRESENTATION D'IMPORTANTS VOLUMES DE DONNEES
A SYSTEM FOR LOCAL PROCESSING/ACCESSING AND REPRESENTATION OF LARGE VOLUMES OF DATA

Gudesen, Hans, Gude

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...