skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher spontaneous apoptotic index in small cell compared with non-small cell lung carcinoma cell lines; lack of correlation with Bcl-2/Bax

Sirzén, Florin ; Zhivotovsky, Boris ; Nilsson, Anders ; Bergh, Jonas ; Lewensohn, Rolf

Lung Cancer, 1998, Vol.22(1), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5002 ; E-ISSN: 1872-8332 ; DOI: 10.1016/S0169-5002(98)00066-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strömmer, Lisa
  2. Andersson, J
  3. Wu, G
  4. Herrington, Margery K
  5. Song, Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...