skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights through the lens of disability

Skarstad, Kjersti

Netherlands Quarterly of Human Rights, March 2018, Vol.36(1), pp.24-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519 ; E-ISSN: 2214-7357 ; DOI: 10.1177/0924051917753251

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When do past events require explanation? Insights from social psychology

Bruckmüller, Susanne ; Hegarty, Peter ; Teigen, Karl Halvor ; Böhm, Gisela ; Luminet, Olivier

Memory Studies, July 2017, Vol.10(3), pp.261-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-6980 ; E-ISSN: 1750-6999 ; DOI: 10.1177/1750698017701607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States

Wang, Bing ; Christensen, Tom

Administration & Society, July 2017, Vol.49(6), pp.852-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-3997 ; E-ISSN: 1552-3039 ; DOI: 10.1177/0095399715587522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Skarstad, Kjersti
  2. Hegarty, Peter
  3. Böhm, G.
  4. Teigen, Karl Halvor
  5. Skarstad, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...