skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Trace Metals xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 ; Environmental investigations in Bergsfjorden, Senja 2018

Schaanning, Morten ; Beylich, Bjørnar ; Borgersen, Gunhild ; Gitmark, Janne Kim ; Golmen, Lars Gunder ; Moy, Siri Røang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018

Schaanning, Morten ; Beylich, Bjørnar ; Borgersen, Gunhild ; Gitmark, Janne Kim ; Golmen, Lars Gunder ; Moy, Siri Røang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Norwegian Open Research Archives (NORA)  (1)
  2. BRAGE (BIBSYS)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Borgersen, Gunhild
  2. Gitmark, Janne Kim
  3. Golmen, Lars Gunder
  4. Moy, Siri Røang
  5. Schaanning, Morten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...