skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gøy på landet? Betydningen av lokale trekk for innvandreres bosetting i rurale kommuner

Kampevoll, Fredrik ; Martinussen, Pål. E.

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift [elektronisk ressurs}, 2018, Årg. 34, nr. 2/3, pp.89-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-2936

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinussen, Pål. E.
  2. Kampevoll, Fredrik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...