skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arbeidsbetinget lungekreft i Sör-Tröndelag
Occupational lung cancer in Sör-Tröndelag county

Slåstad, Siri ; Leira, Håkon Lasse ; Aas, Oddfrid ; Amundsen, Tore ; Sörhaug, Sveinung ; Sundström, Stein ; Grönberg, Björn Henning ; Hilt, Björn

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening, 2014, Vol.134(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-2001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melketenner som biomarkörer i epidemiologisk forskning
Primary teeth as biological markers in epidemiologic research

Tvinnereim, Helene Meyer ; Langseth, Maiken Rörvik ; Klock, Kristin S

Norsk Epidemiologi, 2012, Vol.22(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0803-2491

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grönberg, Björn Henning
  2. Aas, O.
  3. Sørhaug, S.
  4. Sörhaug, Sveinung
  5. Slåstad, Siri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...