skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VR Locomotion in the New Era of Virtual Reality: An Empirical Comparison of Prevalent Techniques

Boletsis, Costas ; Cedergren, Jarl; Porta, Marco (editor)

Advances in Human - Computer Interaction, 2019, Vol.2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-5893 ; ISSN: 16875893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; E-ISSN: 16875907 ; DOI: 10.1155/2019/7420781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cedergren, Jarl Erik
  2. Boletsis, Costas
  3. Porta, Marco
  4. Costas Boletsis
  5. Boletsis, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...