skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LP based heuristics for the multiple knapsack problem with assignment restrictions

Dahl, Geir

Annals of Operations Research, Sep 2006, Vol.146(1), pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02545330 ; DOI: 10.1007/s10479-006-0048-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Foldnes, Njål
  2. Foldnes, Njal
  3. Dahl, G.
  4. Bienstock, Daniel
  5. Foldnes, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...