skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing the tricritical endpoint of QCD phase diagram at NICA-FAIR energies

Bugaev, K ; Ivanytskyi, A ; Sagun, V ; Zinovjev, G ; Nikonov, E ; Emaus, R ; Bravina, L ; Zabrodin, E ; Taranenko, A; Taranenko, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 25, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1051/epjconf/201818202021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separate freeze-out of strange particles and the quark-hadron phase transition

Bugaev, K ; Sagun, V ; Ivanytskyi, A ; Nikonov, E ; Cleymans, J ; Mishustin, I ; Zinovjev, G ; Zabrodin, EE

EPJ Web of Conferences, Vol.182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; E-ISSN: 2100014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201818202057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Quantum Torus Chain

Qin, M ; Leinaas, J ; Ryu, S ; Ardonne, E ; Xiang, T; Xiang, T (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 29, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.86.134430

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of a first-order pairing phase transition in atomic nuclei

Moretto, L ; Larsen, A ; Giacoppo, F ; Guttormsen, M ; Siem, S ; Voinov, A; Voinov, A (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 4, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1742-6596/580/1/012048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vortex motion around a circular cylinder above a plane

Vasconcelos, G ; Moura, M; Moura, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4996241

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fluid sensitive nanoscale switching with quantum levitation controlled by \(\alpha\)-Sn/\(\beta\)-Sn phase transition

Boström, Mathias ; Dou, Maofeng ; Malyi, Oleksandr ; Parashar, Prachi ; Parsons, Drew ; Brevik, Iver ; Persson, Clas; Persson, Clas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 5, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevB.97.125421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced production of multi-strange hadrons in high-multiplicity proton-proton collisions

Collaboration, Alice; Collaboration, Alice (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 25, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/nphys4111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zinovjev, G
  2. Sagun, V
  3. Nikonov, E
  4. Bugaev, K
  5. Agnello, Michelangelo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...